Söderslättspartiets remissyttrande angående bildning av en ”äkta” koncern:

Söderslättspartiet ställer sig positivt till att Trelleborgs kommuns avsikt att bilda moderbolag med äkta bolagskoncern – ett steg som sparar skattemedel till välfärdssektorn i kommunen.

Med en ”äkta” koncern som moderbolag, som till 100% äger Trelleborgs 8 kommunala bolag som dotterbolag, kan Trelleborgs kommun skapa ökad välfärd för Trelleborgarna.

Nuvarande organisationen av de kommunala bolagen, dvs att ha separata aktiebolag för skilda kommunala verksamheter (hamn, fjärrvärme, elförsörjning m.fl.), är en kostsam modell där bolag som går med vinst betalar skatt till staten istället för att kunna använda pengarna i verksamheten genom att ”dela” med sig av vinsterna till andra kommunala bolag. Som exempel kan nämnas Visit Trelleborg AB, som årligen får pengar från skattemedel till sin verksamhet i stället för att kunna ta del av utdelningen från ett annat kommunalt bolag som går med vinst.

Genom att bilda ett moderbolag, en ”äkta” koncern för de kommunala bolagen, kan Trelleborgs kommun använda vinsterna från ett av bolagen till att utveckla ett annat. De enskilda bolagen drar i sin tur nytta av att kunna samordna och utnyttja gemensamma funktioner, och få ökat stöd av koncernledningen. Den viktigaste affärsmässiga fördelen vi ser med en koncern är att alla 8 kommunala bolagen kommer arbeta mot ett gemensamt mål och gemensam nytta – ett bättre Trelleborg.

Största nyttan med koncernbildningen som vi ser är att vi kan öka nyttan och välfärden för medborgarna i Trelleborgs kommun genom ökade resurser till vår välfärdssektor. Genom att samordna bolagen rent administrativt, och slippa betala onödig bolagsskatt, kommer kommunala bolagens resultat att komma Trelleborgs skattebetalare till nytta i välfärden. Eftersom vinsten från bolagen skulle komma kommunkassan tillgodo, kan den användas för bl.a. äldreomsorg och skola.

Liknande effekt hade uppnåtts om verksamheterna hade drivits förvaltningsform, eller att organisera bolagen så att de varit skilda divisioner i ett enda gemensamt bolag. Dock tror vi att en koncernbildning är rätta vägen att gå. Många av Sveriges kommuner tillämpar redan denna modell framgångsrikt.

Vi ser gärna att moderbolaget får en professionell bolagsstyrelse för effektivast möjliga drift och bästa möjliga resultat.

 

För Söderslättspartiet:

Bertil Larsson (SÖS)