Debattartikel av Bengt Gunnarsson i TA den 11:e september

Hälsan tiger brukar det heta men det får inte betyda att vi förtiger de hälsorisker som trelleborgarna utsätts för av luftföroreningar, hälsoriskerna är väl dokumenterade i ”Miljömedicinskt utlåtande angående luftföroreningar i Trelleborg (rapport 1/2012)”.

Trelleborgs kommun har här ett stort ansvar att undanröja hälsorisker från verksamheter genom sin egen lokala myndighetsutövning enligt Miljöbalken. Ett särskilt ansvar borde tas beträffande luftföroreningar som härrör från verksamheter som står under kommunalt ägande och/eller där kopplingarna är uppenbara.

Det kommunalt helägda hamnbolagets kunder är färjerederierna. Tyvärr är rederiernas fartyg den enskilt största föroreningskällan till den luft som trelleborgarna tvingas andas in. Söderslättspartiet har lagt förslag i samhällsbyggnadsnämnden om att miljöförvaltningen skall utöva tillsyn på färjerederiernas fartyg med stöd av Miljöbalkens hälsoparagrafer. Så har skett i Helsingborg där rederierna vid vite ålades att installera avgasreningsutrustning på samtliga fartyg.

Vårt förslag att på liknande sätt åstadkomma en rejäl minskning av de hälsofarliga utsläppen i Trelleborg förkastades av övriga partier. Förslag till åtgärder inskränktes till att miljöförvaltningen skall bjuda in till ”luftmöte” två gånger per år.

Trelleborgs hamn och trelleborgarna är värda rena färjor inte minst för hälsans skull. Därför kommer Söderslättspartiet att lägga ett nytt skarpt förslag i samhällsbyggnadsnämnden efter valet då den nya nämnden blivit klokare.

Bengt Gunnarsson, Söderslättspartiets representant i samhällsbyggnadsnämnden