Du känner säkert igen en hel del av Söderslättspartiets hjärtefrågor. Vissa av dem har genomförts eller åtminstone kommit upp på agendan. Vårt fokus ligger som alltid på lokala frågor som betyder mycket för oss alla som bor i kommunen, oavsett om det är i själva tätorten eller ute på landsbygden. Det är frågor som ligger oss nära om hjärtat som vi jobbar för. Trots allt är SÖS det enda riktigt lokala partiet! Och vår enkla filosofi har vi summerat så här:

Är Trelleborg en attraktiv kommun så söker sig fler företag hit,
vilket ger fler arbetstillfällen och ökar konsumtionen,
det ger i sin tur mer skatteintäkter
som vi tänker att använda till vår gemensamma välfärd!

Så enkelt är det!

Kommunen måste öppna upp sig mot näringslivet och företagen!
SÖS har länge arbetat för ett bättre näringslivsklimat i kommunen. Och visst har det blivit bättre, vilket syns i den årliga rankingen från Svenskt Näringsliv, men det finns oändligt mycket mer som kan bli bättre. Mycket bättre!

Det måste vara möjligt för företag att snabbt och enkelt få svar på sina frågor och önskemål, en HotLine direkt till kommunen. SÖS vill att det etableras ett AKTIVT NÄRINGSLIVSCENTRUM, som lyder direkt under Kommunstyrelsen och som har etablerade direktkontakter till de olika kommunala verksamheterna. För att detta centrum ska vara aktivt och verklighetsförankrat ska det bemannas med en ansvarig koordinator tillsammans med tjänstemän och, inte minst viktigt, företagare.

När ett företag undersöker var man ska etablera sig så vill de ha snabba besked om marktillgång, boende och annan service i kommunen. Frågor som ska besvaras av en dedikerad kontaktperson.

SÖS verkar för att:

 • Inrätta ett Aktivt Näringslivscentrum
 • Underlätta etablering & agera välkomnande
 • Informera & stödja i boendefrågor, Trelleborg är både attraktivt och prisvärt
 • Kommunen ska bli mycket bättre på upphandlingar
 • Stimulera utbildning som stöttar näringslivet och sker på företagen.

Det är hög tid att öppna dörrarna för företagen
För att ett AKTIVT NÄRINGSLIVSCENTRUM ska vara verklighetsförankrat måste ett grundarbete göras och att politikerna framöver visar ett sant näringslivsengagemang. För med ett aktivt näringsliv kommer fler arbetstillfällen, mer konsumtion, mer skatteintäkter vilket ger en ökad välfärd.

SÖS verkar för att:  

 • Kartläggning av kommunens nuvarande men även framtida näringsliv på 25-30 års sikt
 • Identifiera synergier mellan företagen
 • Markplanering med framförhållning och krav på byggstart vid försäljning
 • Fräscha upp industri-områden, främst på väster
 • Politiskt engagemang genom uppsökande verksamhet
 • Kunskap och erfarenhet av näringsliv och handel
 • Aktivt underlätta och stödja nyetableringar och utvecklingsidéer.   

Var ska vägen ta vägen?
Det har väl inte undgått någon var vi i Söderslättspartiet står i den frågan. Inte heller vad Trafikverket och Länsstyrelsen tycker om det förslag som fortfarande envetet drivs vidare av rent principiella och politiska skäl. Ett beslut som i värsta fall kommer att ta alla trelleborgare som gisslan och ge en normalinkomsttagare runt 3.000:- mer i skatt varje år, i 30 år framåt.

Infrastrukturfrågan i Trelleborgs kommun är kommunens viktigaste fråga och måste som sådan måste granskas i ett större sammanhang med ett helhetsperspektiv där staten, myndigheter och Trelleborgs kommun vill samarbeta för bästa möjliga lösning. Vi anser att frågan inte får hanteras endast på kommunal nivå, eller med kortsiktiga lösningar som flyttar existerande problem från en del av kommunen till en annan. Söderslättspartiet jobbar för livskvalitet för alla boende och kommande generationer i Trelleborgs kommun. Vi vill att all trafik och infrastruktur får långsiktiga, genomtänkta lösningar som samexisterar med invånarna på ett sätt som stärker livskvaliteten och främjar miljön i kommunen.

Det politiska beslutet som fattades under hösten 2017 på Kommunfullmäktige är; enligt oss, baserat på bristfälligt och felaktigt underlag där hänsyn har inte beaktades eller tagits till myndigheternas krav eller inställning. Skrämmande!

SÖS verkar för att:

 • Börja samarbeta med Trafikverket och Länsstyrelsen för att ta fram bästa möjliga lösning. NU!
 • Bygg en stadsgata för personbilar för att avlasta Järnvägs- och Strandgatan
 • Anlägga en andra Pågatågsstation utanför stadskärnan med parkering för pendlare och resande. 
 • Slutligen skapa ett nära samarbete med statliga och regionala myndigheter samt grannkommuner för en långsiktig utveckling av Trelleborgs kommuns infrastruktur och framkomlighet, med en ömsesidig öppenhet till alternativa lösningar.
 • Vi vill verka för att det omedelbart görs en översyn av systemet med Vägföreningar för att uppnå likabehandling av kommunens invånare. Samarbete och utbyte av erfarenheter med grannkommunerna bör eftersträvas.


MER LÄSNING:

Söderslättspartiets vision om Infrastruktur 2016 och framåt
Söderslättspartiets annons om västlig hamninfart
Söderslättspartiets idéskisser till lösning för västlig hamninfart

Vi kräver ett Söderslättsperspektiv på kollektivtrafiken för fungerande anslutningar till bussar och pågatåg, även över kommungränserna. Öppnar vi för dialog med kringliggande kommuner så kan vi hjälpa Skånetrafiken till att ha en helhetssyn på Söderslätt, inte bara de enskilda kommunernas önskemål. Vi vill också låta bygga en Pågatågsstation utanför stadskärnan för att kunna ge goda anslutningar och tillhandahålla goda parkeringsmöjligheter till pendlare från norra delarna av Trelleborg och byarna på landsbygden.


Vi verkar för:

 • Att en andra Pågatågsstation anläggs utanför stadskärnan med goda anslutningar och goda parkeringsmöjligheter för pendlare, lämpligen vid V. Vemmerlöv för att serva norra delarna av kommunen
 • Att utveckla och koordinera kollektivtrafiken med kringliggande kommuner
 • Att JoJo-kort som gäller dagtid delas ut till kommunens pensionärer

SÖS driver frågan om en samordning mellan kommunens olika förvaltningar och nämnder för att effektivisera driften av kommunen. Som ett resultat av detta har nu Trelleborgs Rådhus AB nu bildats, men inte ännu i den omfattning vi ville. För att få maximal nytta av en koncernbildning som denna måste Trelleborgs Hamn och Trelleborghem också ingå i koncernen. En fråga SÖS driver hårt och som vissa partier motarbetat för att de tror sig kunna plocka poäng efter valet.

Vi vill också se att upphandlingarna i kommunen blir mer professionella och följs upp. Ett flagrant exempel på en misslyckad upphandling är den om vem som ska sköta färdtjänsten. SÖS påpekade bristerna och nu är det domstol som avgör. Andra upphandlingar borde vara  mer miljöorienterad och gynna närproducerat och närodlat.

Vi strävar efter ett utvidgat samarbete med kringliggande kommuner som redan skett med räddningstjänsten. Andra tjänster som vi anser kan samordnas är bl.a. VA-tjänster (teknik och taxor), skötsel av stränder (teknik och maskiner), ekonomisk planering, mm.

Vi verkar för:

 • Att samordna gemensamma funktioner från olika enheter och kommunala bolag i en äkta koncern för att effektivare hushålla med resurserna för en bättre välfärd till våra uppdragsgivare – alla trelleborgare
 • Att effektivisera inköpsfunktioner, upphandling, projektering och planering i förvaltningar och bolag så att uppdrag och målsättningar blir tydliga
 • Att handlingsplaner upprättas utifrån avsatt tidplan och budget så att avvikelser upptäcks, dokumenteras och åtgärdas så att planerna kan utvärders
 • Att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare för att attrahera kompetent personal
 • Att säkerställa att kommunen följer ISO- och andra certifieringar av betydelse.
 • Att kommunens samtliga bolag, även Trelleborgs Hamn och Trelleborgshem, ska ingå i kommunkoncernen
 • Att samordna kommunförvaltningarna för effektiv drift av kommunen
 • Att anpassa upphandlingarna så att närproducerat gynnas
 • Att stimulera ett gränslöst samarbete med kringliggande kommuner

Trelleborg behöver en tydlig strategi och tidplan för utbyggnaden av fibernätet, så att företag och familjer som vill flytta hit är garanterade en effektiv uppkoppling. Kommunen behöver en övergripande digital strateg och samordnare som har helhetssyn över alla förvaltningar och bolag  för att säkerställa säkerheten inom te.x. vård och omsorg. Ett område där vår kommun är en av tio pilotkommuner som utsetts av SKL. Därför verkar SÖS för en snabbare utbyggnad av fibernät i hela kommunen!

Vi verkar för:

 • Att en övergripande digital strategi tas fram och implementeras i samtliga offentliga verksamheter
 • Att en totalinventering av befintliga digitala plattformar görs för att se brister och möjligheter
 • Att Trelleborg Stadsnät AB får budget och mandat att koordinera utbyggnaden så att alla skolor, förskolor men även alla enheter  inom vård och omsorg får ett säkert och robust internet
 • Så att hela Söderslätt ska leva upp till Regeringen och regionen målsättningar på att alla ska ha möjlighet till en 100 Mb-uppkoppling senast 2020
 • Att samla och samordna alla grävande bolag och förvaltningar i en verksamhet

SöderslättspartietVi måste ta krafttag med miljön i Trelleborg och mäta miljöbelastningarna, speciellt luftföroreningarna. Ställer vi tydliga krav på de företag som förorenar, främst färjorna och lastbilarna, så kan vi uppnå en bättre miljö. Färjorna kunde t.ex. gå på eldrift medan de står i hamnen. Vi vill också se att Trelleborgs förvaltning återigen blir miljöcertifierat inom flera verksamheter och områden.

 

 

 

 

Vi verkar för:

 • Att ställa miljökrav på verksamheter och trafik så att miljöriktvärden efterlevs
 • Att miljöcertifiering av samtliga kommunens förvaltningar införs
 • Att det tas krafttag mot nedskräpningen
 • Att saltlösning används istället för som nu vanligt salt vid halkbekämpning
 • Att placera ut flera mät- & kontrollstationer för att mäta miljöbelastningarna i hela tätorten
 • Att skapa en bättre miljö genom att införa regler och krav på färjor såväl som lastbilar
 • Att främja elbilsanvändningen genom parkeringförmåner i miljözoner med laddstolpar
 • Att inventera fordonsflottan och styra mot miljövänligare alternativ, t.ex. elbilar till hemtjänsten

Att Söderslätt och vår långa kuststräcka lockar långväga gäster är lätt att förstå. I norra delarna har vi ett underbart backlandskap att strosa i, och våra åar och vattendrag har vi börjat ta hand om. Men det finns mycket, mycket mer att göra.

Nu när det bevisats att sandfodring är en konkret och lönsam investering fordrar vi i SÖS att vår kommun inleder ett samarbete med Ystad och lär sig av deras erfarenheter.

 

 

Vi verkar för:

 • Att en långsiktig strategi för strändernas utveckling, från rensning och regelbunden skötsel i kommunal regi. Skapa rekreationsplatser, bryggor, toaletter och kiosker
 • Sandfodring av våra ständer med sand från havet enligt Ystad-modellen
 • Att skapa ett Entré Trelleborg vid västra korset med en badlagun
 • Att göra våra stränder tillgängliga för allmänheten och turister t.ex. med ställplatser till husbilar på attraktiva ställen
 • Att utveckla och utvidga våra naturområden i kommunen
 • Att cykelvägar längs kusten och på landsbygden planeras och byggs. NU!

SÖS ambition är att ha en tydlig plan för en fungerande närservice och infrastruktur för att attrahera nyinflyttning och stimulera småskalig turism. Med Sveriges bördigaste åkermark vill vi också se att Söderslätts möjligheter och tillgångar tillvaratas för en levande landsbygd. Vi ska undvika att exploatera åkermarken med vägar och nybyggnationer, och istället skapa utvecklingsplaner för de mindre tätorterna – för framtida generationers skull.

Vi verkar för:

 • Att bevara den bördiga åkermarken istället för att bygga en hamninfart
 • Att utveckla Smygehuk till Skånes  mest attraktiva besöksmål med utrymme för fler aktiviteter i området
 • Att utveckla kusten och småbåtshamnarna så att Gislöv fokuserar på gästbåtar och Skåre, med sitt fryshus, inriktas på fiskenäringen. Och en fritidsbåtshamn i city.
 • Att ett utökat samarbete med grannkommunerna inom besöksnäringen stimuleras
 • Att anlägga en cykelväg längs 511:an mellan Stavstensudde och Kämpinge för att attrahera både motionärer och turister
 • Att hela Söderslätt ska ha tillgång till bredband för både familjer och företag

Alla vill  vi ha ett levande city, eller hur?
Ett livligt centrum är så mycket mer än många butiker och andra näringsidkare. Det handlar om trygghet, trivsel, kultur och upplevelser. Där finns det mycket att göra och utmaningarna är många förutom att möta frestande köpcentra och den snabbt växande e-handeln.
Det krävs en bättre samverkan mellan kommunen, fastighetsägarna och handeln. En trio där kommunen kan göra mycket för att stimulera och ge förutsättningar för en positiv utveckling. Och det saknas inte goda exempel på attraktiva stadscentrum runt om i landet att bli inspirerade av. Här är några frågor som SÖS driver och kommer att fortsätta arbeta för.

 


SÖS verkar för att:

 • Öka tillgängligheten till handeln
 • Bygga P-hus på strategiska lägen
 • Fler fria men tidsbegränsade P-platser för att öka rotationen
 • Ta fram en smidig P-app
 • En aktiv strategi för att höja Stortorgets potential och handel
 • Förlänga gågatan öster- och västerut på fredagar och helger
 • Bygga ett svävande tak över gågatan och Rådhustorget
 • Främja ett bättre samarbete med turism och besöksnäringarna
 • Skapa nya mötesplatser för att attrahera nya besökare
 • Ta tillvara på och förverkliga rekommendationerna från ReTeam

Kommunens eget bolag Trelleborgshem ska gå i spetsen för bostadsbyggandet. Vi tycker kommunen kan utnyttja möjligheten att sälja en del av fastighetsbeståndet för att bygga nytt. Nybyggda bostäder i hamnen och nära till Pågatåget, både hyres- och bostadsrätter samt ungdomsbostäder gör att city lever upp!

 

 

 

Vi verkar för:

 • Att påbörja byggandet av Sjöstaden västerifrån där mark lätt kan frigöras
 • En förtätning med fler bostäder i centrum
 • Ett byggande av nya kommunala bostäder med kapital som frigjorts genom försäljning av lämpligt bestånd inom Trelleborgshem
 • Att Trelleborgshem får ett förtydligat ägardirektiv med syfte att öka byggandet av främst ekonomibostäder och blandat boende för unga såväl som äldre och då med miljövänlig fjärrvärme så klart
 • Att skapa ett levande city och bättre service med fler nybyggda bostäder
 • Att attrahera nya fastighetsbolag att etablera sig i Trelleborg genom att erbjuda dem mark

Ingen är bättre specialist på sin närmiljö än de som bor i byarna. Kommunen är begåvad med många väldigt aktiva byalag som drar sitt strå till stacken och skapar intressant besöksmål för såväl turister som trelleborgare på utflykt. De ska uppmuntras!

 

 

 

 

Vi verkar för:

 • Att utse en samordnare på Rådhuset för byalagen så att alla byar och utvecklingsorter behandlas likvärdigt och efter deras egna förutsättningar
 • Öka byarnas attraktionskraft för barnfamiljer genom att möta deras behov av skola och omsorg
 • En seriös satsning på marknadsföring av byarnas attraktioner och näringsliv för att skapa bättre förutsättningar för småföretagarna
 • Att ta fram utvecklingsplaner för alla orter i kommunen, där alla byalag ska vara med när de tas fram
 • Att göra en översyn av kollektivtrafiken speciellt på landsbygden för att få fler att åka kollektivt

Vi vill motarbeta enfald genom att inrätta ett integrationsråd som vägleder och stimulerar nyanlända till att förvekliga sina idéer och drömmar. Genom att hjälpa dem anpassa deras tidigare yrkeserfarenheter till svenska förhållanden och utbilda dem i nyföretagandets alla svenska lagar, krav och förväntningar så bidrar de aktivt till att utveckla kommunen.

 

 

Vi verkar för:

 • Att inrätta ett integrationsråd för att vägleda nyanlända
 • Att skapa attraktiva mötesplatser för alla Trelleborgs invånare, oavsett ålder, kö, ursprung eller kultur
 • Att uppmuntra och inspireras av andra framgångsrika initiativ, typ Yalla-trappan i Malmö
 • Att öppna ett företagscentrum för nyföretagare från alla kulturer med fokus på det svenska företagandets regler
 • Att ta tillvara på och integrera andra kulturer i både näringslivet och samhället skapa de rätta förutsättningarna för att utveckla välfärden

Att barnen är vårt allt och vår framtid råder det ingen politisk tvekan om. Vi vill börja bygga barnens framtid från början genom att etablera Skånes bästa förskola så att nya familjer vågar söka sig hit med framtidstro.

En skolvärld som präglas av trygghet, respekt, aktivitet, empati och känns meningsfull. Med andra ord trivsel och roligt men också med ordning och reda. Och en utveckla samverkan mellan hem och skola.

Arbetslivsfokus skapar motivation för lärande och att utbilda för ett arbetsliv i förändring är en intressant utmaning. Det ställer krav på både skolledning, lärare och elever. Skolan har naturligtvis ett fostrande ansvar, men ska också inspirera och vägleda till ett framgångsrikt vuxenliv.

Trelleborgs skolor måste hålla hög klass och speciellt kunna motivera de elever som kommer från svårare förhållanden samt anpassa upplägg o undervisning för de som har sämre förutsättningar och för de som har funktionsvariationer.

 

Vi verkar för:

 • Att utveckla Skånes bästa skola och förskola med inriktning på kvalitet inte kvantitet
 • Att skapa en meningsfull fritid för våra ungdomar med praktiskt lärande genom sin hobby
 • Att grundskolan och gymnasiet måste bli attraktiva förstahandsval för eleverna i Trelleborg
 • Att starta profilerade yrkesutbildningar för att möta de lokala företagens behov och som kan attrahera nya företag
 • Att starta profil- och högskoleutbildningar med enstaka kurser i samarbete med Malmö Universitet
 • Att etablera en specialiserad eftergymnasial yrkeshögskola med inriktning på t.ex. logistik, rättpsyk, biogas eller miljö
 • Att utveckla framgången SSA (Samverkan Skola Arbetsliv) vidare
 • Inrätta en kombinerad yrkesvägledning och företagskuvös som skapar grunden för både eget företagande och fortsatta studier

SöderslättspartietSöderslätt har alla förutsättningar att bli ett riktigt paradis, fyllt med spännande och roliga upplevelser. Vi kan göra kommunen till ett attraktivt besöksmål med små medel, och samarbeta med andra kommuner för bättre marknadsföring av Söderslätt! Trelleborg har också ett rikt föreningsliv som kan utvecklas och stöttas mer aktivt.

 

 

 

 

 

 

Vi verkar för:

 • Att skapa samlingspunkter och föreningslokaler i centrum och arbeta för interkulturell kommunikation bl.a. genom bredare SFI och barnvänliga mötesplatser för arbetssökande och föräldralediga
 • Att göra Smygehuk till sydkustens naturliga besöksmål med attraktioner, konserter och utställningar
 • Att stimulera invandrarföreningarna att ytterligare bidra till kulturlivet som en unik attraktion för Trelleborg
 • Att utveckla ett grönt stråk, norr till söder, i staden från Vångapark till Mittelbron
 • Att samla alla småmuséer i centrum och etablera ett industri- och hantverksmuseum
 • Att arbeta för att hitta en sjönära placering för Victoriasalongen
 • Att ta fram ett välkomstpaket med information och tips till alla nyinflyttade

Trelleborg måste ha en akutmottagning värd namnet. Även om det är en fråga som avgörs i Region Skåne så måste vi agera för att ha akutmottagning som alltid har öppet. Vi måste också ha en egen ambulansverksamhet för att kunna ge våra boende en snabb service vid akuta sjukdomsfall.

 

 

 

Vi verkar för:

 • Att få tillbaks fler platser till den palliativa avdelning
 • Att ambulansverksamheten i Trelleborgs kommun blir säkrare och effektivare
 • Att skapa en ansvarsfull och modern äldreomsorg inom ramen för E-hälsa
 • Att jobba för att hålla akuten på lasarettet öppen 24/7 med jourhavande läkare
 • Att kunna erbjuda en bättre service genom att samarbeta med grannkommunerna
 • Att färdtjänsten ska utformas så att individens frihet och självständighet prioriteras

Det är dags att löftet om utomhusbad infriasSÖS vill se en kraftfull satsning på nya service- och trygghetsboenden, även på mindre tätorter som t.ex. Anderslöv, Smygehamn, Beddingestrand och Klagstorp.

 

 

 

 

 

Vi verkar för:

 • Att anställda på äldreboenden ska känna delaktighet och meningsfullhet i arbetet, och känna sig stimulerade av god schemaläggning, goda arbetsvillkor och vettiga lönehöjningar för att stimulera en ökad sjukvårdskompetens
 • Att införa en regelbunden och oberoende kvalitetskontroll och uppföljning av vården i hemmet
 • Att tröskeln för att beviljas hemtjänst sänks och att den beviljade tiden ska vara flexibel
 • Att kunna erbjuda fler och nya former av boende som erbjuder trygghet och social gemenskap, t.ex. trygghets- och parboenden